Werkwijze

Uw aanvraag voor een orthopedische expertise kunt u opsturen naar:

OE BREDA
T.a.v. mevr. H. Bastiaansen
Postbus 90158
4800 RK  BREDA

Telefoonnummer: 076 - 595 5224

Bij een aanvraag voor een orthopedische expertise werken wij volgens onderstaande werkwijze:

Op elke aanvraag wordt de datum van ontvangst genoteerd en gecontroleerd of deze compleet is. Als de aanvraag niet compleet is dan zal het secretariaat, binnen 2 dagen, met de aanvrager contact opnemen om te vragen naar de ontbrekende informatie.

Vervolgens ontvangt betrokkene schriftelijk zijn/haar afspraak voor de expertise, inclusief de van toepassing zijnde vragenlijst(en) en en een machtiging voor het zonodig opvragen van zijn/haar medische gegevens en röntgendiagnostiek. De betrokkenen krijgt een algemene vragenlijst toegestuurd en zo nodig een specifieke vragenlijst die betrekking heeft op zijn/haar letsel. Op deze wijze kunnen wij de expertise optimaal voorbereiden. Deze vragenlijst moet zo volledig mogelijk worden ingevuld en daarna samen met de getekende machtiging worden geretourneerd.

Na ontvangst van de vragenlijst en ondertekende machtiging van betrokkene, worden eventueel ontbrekende medische gegevens en röntgendiagnostiek door ons opgevraagd.
Daarna wordt de betrokkene gezien voor de orthopedische expertise op de polikliniek. Waar nodig worden actuele aanvullende röntgen opnamen gemaakt. Indien het noodzakelijk geacht wordt uitgebreid onderzoek aan te vragen bijvoorbeeld een MRI-scan en of een CT-scan, dan zal dit met de opdrachtgever worden overlegd. Vervolgens wordt het het concept-rapport uitgewerkt en opgestuurd.
Indien er sprake is van inzage-, correctie en/of blokkeringsrecht wordt ernaar gestreefd het concept-rapport binnen 2 weken te versturen naar betrokkene en/of zijn/haar vertegenwoordiger (medisch adviseur).
Daar waar er sprake is van correctie- en inzage-recht krijgt de betrokkene 7 dagen de tijd om hier op te reageren.
Daar waar er sprake is van blokkeringsrecht krijgt de betrokkene 14 dagen de tijd om hier op te reageren.

Na goedkeuring van het concept-rapport door betrokkene(n) wordt het definitieve rapport  aan de vermelde opdrachtgevers verzonden, conform aanvraag.

Afdrukken E-mail